Klauzula Informacyjna RODO

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest FINAL S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, 42-523 Dąbrowa Górnicza, ul. Koksownicza 9, KRS 0000062921, NIP 5732287848, kontakt mailowy pod adresem: iod@final.pl.

2.      Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Paweł Markiewicz kontakt mailowy pod adresem e-mailowym: iod@m3mcom.pl.

3.      Państwa dane osobowe, w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (w szczególności przepisy Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy), będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO). Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

4.      Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych procesach rekrutacyjnych jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

5.      Administrator może żądać podania innych danych niż wskazane w pkt. 3, które będą niezbędne do zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy.

6.      Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów na jakie zostały pozyskane, a po tym czasie przez okres wynikający z upoważnienia zawartego w Kodeksie prac. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach dane osobowe będą przetwarzane do realizacji tego celu lub do momentu cofnięcia przez Państwo zgody.

7.      Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z obsługą procesu rekrutacyjnego.

8.      Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich – poza strefę UE/EOG, ani do organizacji międzynarodowych.

9.      Mają Państwo prawo do:

a.      dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b.      sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c.       ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

d.      usunięcia danych osobowych;

e.      cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

f.       wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10.   Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w zakresie pkt 3 w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mail wskazany w pkt. 1 i 2, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11.   Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z Prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

12.   Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób skutkujący zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym również nie będą profilowane.